معرفت و هدایت، فعل خدا است: دیدگاه های دانشمندان شیعه
56 بازدید
محل نشر: سفینه » پاییز 1385 - شماره 12 » (30 صفحه - از 7 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا معرفت خداوند سبحان، نظری و اکتسابی است یا بدیهی و ضروری؟ این معرفت، فعل خداوند است یا محصول درک عقلی انسان؟ نگارنده در این گفتار، پاسخ این پرسش‏ها را از سخنان بیست تن از عالمان شیعه‏ی امامیّه استخراج کرده و به نقل و نقد و بررسی آن‏ها پرداخته است. گفتار این عالمان، به ترتیب زمانی ـ از قرن سوم تا پانزدهم هجری قمری‏ـ مرتّب شده است. در این مقاله، سخنان برخی از بزرگان شیعه‏ی امامیّه مانند ابراهیم نوبختی، شیخ مفید، سیّد مرتضی، شیخ طوسی، ابوالصّلاح حلبی، علاّمه حلّی، ابن‏میثم بحرانی، محقّق حلّی، شهید اوّل، شهید ثانی، ملاّصالح مازندرانی، شیخ مرتضی انصاری، آقا ضیاء عراقی و آیت‏اللّه‏ سیّد ابوالقاسم خویی مرور شده است. کلید واژه‏ها: توحید، شیعه‏ی امامیّه / توحید، معرفت خدا/ نوبختی، ابراهیم / مفید، محمّد/ سیّد مرتضی / طوسی، محمّدبن حسن / حلبی، ابوالصّلاح / حلّی، حسن‏بن یوسف / بحرانی، میثم / شهید اوّل، محمّدبن مکّی /